УДК: 616-018.4-003.9:616.379-008.64:612.08

Куц П.В., д.мед.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Kuts P.V., О.О. Bogomolets National Medical University

Експериментально-гістологічне дослідження репаративного остеогенезу при артеріосклерозі у щурів

Experimental and Histological Study of Reparative Osteogenesis in Arteriosclerosis in Rats

Мета: Вивчити особливості розвитку клітинних і тканинних реакцій слизової оболонки ясен та кісткової тканини на тлі порушень місцевої гемодинаміки в умовах хронічного стресу та артеріосклерозу, особливості приживлення внутрішньокісткових імплантатів в умовах експериментальної патології у щурів.

Методи: Експериментальні морфологічні дослідження проводили на 36 лабораторних білих щурах, яких за стандартизованими показниками здоров’я поділили на 2 групи: здорові тварини (n=18) увійшли до 1 групи; тварини з класичною експериментальною моделлю артеріосклерозу Менкеберга (n=18) — до 2 групи. Виконали морфологічні дослідження стану аорти, м’язів, паренхіматозних органів, слизової оболонки ясен та щік, а також кісткової тканини після операцій на стегнових кістках із вживленими титановими імплантатами.

Результати: Морфологічні дослідження показали, що використана модель патології серцево-судинної системи призводить до розвитку патології органів і тканин-мішеней, зумовлюючи виникнення остеопорозу кісткової тканини піддослідних щурів. За гістологічними дослідженнями виявили, що встановлення імплантатів здоровим тваринам сприяло формуванню кісткової капсули з невеликим обсягом сполучної тканини, що межувала з кістковою капсулою та поверхнею імплантату. Це сприяло щільному з’єднанню, а отже, — повноцінній остеоінтеграції. На моделі артеріосклерозу Менкеберга внаслідок змодельованого порушення гемомікроциркуляції спостерігали як зміни формування кісткової тканини у терміни 30–60 діб, так і пізніше утворення кісткової капсули навколо імплантату упродовж 90 діб. Сформована капсула упродовж 90 діб була потоншеною та локалізувалася на зовнішній поверхні кістки.

Висновки: Виявлені особливості перебігу репаративної регенерації у білих щурів з моделюванням серцево-судинної патології підтверджують її вплив на стан кісткової тканини, що зумовлює розвиток остеопорозу, внаслідок чого змінюється клітинна реакція та уповільнюється остеоінтеграція імплантатів.

Ключові слова: експериментальні тварини, артеріосклероз, морфологія ясен, експериментальне моделювання.

Purpose: To study the peculiarities of cell and tissue reactions of gingival mucosa and bone tissue on the background of local hemodynamics disorders in conditions of chronic stress and arteriosclerosis, peculiarities of intraosseous implants engraftment under experimental pathology in rats.

Methods: Experimental morphological studies were performed on 36 laboratory white rats, standardized by health indicators that were divided into 2 groups: 1 — healthy animals (n=18); 2 — animals with reproduced classical experimental model of Monckeberg’s arteriosclerosis (n=18). Morphological studies of aorta, muscles, parenchymal organs, mucous membrane of cheeks and gums as well as bone tissue after operation of titanium implants placement on the femur were carried out.

Results: Conducted morphological studies have shown that the used model of cardiovascular system pathology is adequate to the aim pursued, leads to development of pathology in organs and target tissues, which in its turn launches a model of osteoporosis of bone tissue in experimental rats. Conducted histological studies have revealed that the use of implants in healthy animals led to the formation of bone capsule with a small amount of connective tissue, which bordered with the bone capsule and implant surface, which contributed to a tight connection, i.e. complete osseointegration. On the background of Monckeberg’s arteriosclerosis model reproduction due to simulated violation of hemomicrocirculation changes of bone tissue formation during period of 30–60 days as well as late (90 days) formation of bone capsule around the implant were found. Formed capsule was thinner and was located on the outer surface of the bone.

Conclusions: Revealed peculiarities of reparative regeneration in white rats under conditions of cardiovascular pathology simulation indicate its impact on the state of bone tissue, which causes the development of signs of osteoporosis, which in its turn leads to changes in cellular reactions and delay of implants osseointegration.

Key words: еxperimental animals, arteriosclerosis, gingival morphology, еxperimental simulation.

Зразок оформлення метаданих

Купи мене
  • Додатково
  • Архів номерів